16.001 Bird-cherry Ermine – Yponomeuta evonymella

Species GalleriesMicro Moths – 16.001 Bird-cherry Ermine – Yponomeuta evonymella