Argogorytes fargeii

Bees, Wasps, Sawflies & AntsArgogorytes fargeii