Argogorytes fargeii

Species GalleriesBees, Wasps, Sawflies & AntsArgogorytes fargeii